لیست افزودنی های غذایی وگان اعداد E

در این صفحه می‌توانید دیتابیس کاملی از افزودنی های غذایی یا همان اعداد E مشاهده کنید. تمامی این اطلاعات برگرفته از سایت‌هایی هستند که در زمینه‌ی گیاهخواری و حیوانات فعالیت می‌کنند، که توسط وگان آکادمی استخراج و پردازش شده تا بتوانید به سادگی در این صفحه، به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

نکته: می‌توانید از فیلدهای جستجوی پایین صحفه استفاده کنید تا برند مورد نظر را به راحتی پیدا کنید.

لیست اعداد E

در این قسمت ۴۸۴ مورد از اعداد E لیست شده است و به سه بخش تقسیم می‌شوند. اعداد E وگان، نامشخص و غیر وگان.

اعداد نامشخص اعدادی هستند که هم منبع گیاهی دارند هم منبع حیوانی و اگر روی محصولی از اعداد نامشخص نوشته شده باشد، نمی‌توان مطمئن بود که از منبع گیاهی استفاده کرده‌اند یا منبع حیوانی.

اعداد Eوگاننامشخصغیر وگانتوضیحات
E100✔️رنگ خوارکی
E101✔️رنگ خوراکی
E101a✔️رنگ خوراکی
E102✔️رنگ خوراکی
E103✔️رنگ خوراکی
E104✔️رنگ خوراکی
E105✔️, , https://veganacademy.ir/wp-content/uploads/2022/04/donyasoy-logo.jpg, donyasoy-logo
E106✔️رنگ خوراکی
E107✔️رنگ خوراکی
E110✔️رنگ خوراکی
E111✔️رنگ خوراکی
E121✔️رنگ خوراکی
E122✔️رنگ خوراکی
E123✔️رنگ خوراکی
E124✔️رنگ خوراکی
E125✔️رنگ خوراکی
E126✔️رنگ خوراکی
E127✔️رنگ خوراکی
E128✔️رنگ خوراکی
E129✔️رنگ خوراکی
E130✔️رنگ خوراکی
E131✔️رنگ خوراکی
E132✔️رنگ خوراکی
E133✔️رنگ خوراکی
E140✔️رنگ خوراکی
E141✔️رنگ خوراکی
E142✔️رنگ خوراکی
E143✔️رنگ خوراکی
E150a✔️رنگ خوراکی
E150b✔️رنگ خوراکی
E150c✔️رنگ خوراکی
E150d✔️رنگ خوراکی
E151✔️رنگ خوراکی
E152✔️رنگ خوراکی
E154✔️رنگ خوراکی
E155✔️رنگ خوراکی
E160a✔️رنگ خوراکی
E160b✔️رنگ خوراکی
E160c✔️رنگ خوراکی
E160d✔️رنگ خوراکی
E160e✔️رنگ خوراکی
E160f✔️رنگ خوراکی
E161a✔️رنگ خوراکی
E161b✔️رنگ خوراکی
E161c✔️رنگ خوراکی
E161d✔️رنگ خوراکی
E161e✔️رنگ خوراکی
E161f✔️رنگ خوراکی
E162✔️رنگ خوراکی
E163✔️رنگ خوراکی
E170✔️رنگ خوراکی
E171✔️رنگ خوراکی
E172✔️رنگ خوراکی
E173✔️رنگ خوراکی
E174✔️رنگ خوراکی
E175✔️رنگ خوراکی
E180✔️رنگ خوراکی
E181✔️رنگ خوراکی
E200✔️مواد نگهدارنده
E201✔️مواد نگهدارنده
E202✔️مواد نگهدارنده
E203✔️مواد نگهدارنده
E210✔️مواد نگهدارنده
E211✔️مواد نگهدارنده
E212✔️مواد نگهدارنده
E213✔️مواد نگهدارنده
E214✔️مواد نگهدارنده
E215✔️مواد نگهدارنده
E216✔️مواد نگهدارنده
E217✔️مواد نگهدارنده
E218✔️مواد نگهدارنده
E219✔️مواد نگهدارنده
E220✔️مواد نگهدارنده
E221✔️مواد نگهدارنده
E222✔️مواد نگهدارنده
E223✔️مواد نگهدارنده
E224✔️مواد نگهدارنده
E225✔️مواد نگهدارنده
E226✔️مواد نگهدارنده
E227✔️مواد نگهدارنده
E228✔️مواد نگهدارنده
E230✔️مواد نگهدارنده
E231✔️مواد نگهدارنده
E232✔️مواد نگهدارنده
E233✔️مواد نگهدارنده
E234✔️مواد نگهدارنده
E235✔️مواد نگهدارنده
E236✔️مواد نگهدارنده
E237✔️مواد نگهدارنده
E238✔️مواد نگهدارنده
E239✔️مواد نگهدارنده
E240✔️مواد نگهدارنده
E242✔️مواد نگهدارنده
E249✔️مواد نگهدارنده
E250✔️مواد نگهدارنده
E251✔️مواد نگهدارنده
E260✔️مواد نگهدارنده
E261✔️مواد نگهدارنده
E262✔️مواد نگهدارنده
E263✔️مواد نگهدارنده
E264✔️مواد نگهدارنده
E280✔️مواد نگهدارنده
E281✔️مواد نگهدارنده
E282✔️مواد نگهدارنده
E283✔️مواد نگهدارنده
E284✔️مواد نگهدارنده
E285✔️مواد نگهدارنده
E290✔️مواد نگهدارنده
E296✔️مواد نگهدارنده
E297✔️مواد نگهدارنده
E300✔️آنتی اکسیدان‌ها
E301✔️آنتی اکسیدان‌ها
E302✔️آنتی اکسیدان‌ها
E303✔️آنتی اکسیدان‌ها
E304✔️آنتی اکسیدان‌ها
E306✔️آنتی اکسیدان‌ها
E307✔️آنتی اکسیدان‌ها
E308✔️آنتی اکسیدان‌ها
E309✔️آنتی اکسیدان‌ها
E310✔️آنتی اکسیدان‌ها
E311✔️آنتی اکسیدان‌ها
E312✔️آنتی اکسیدان‌ها
E315✔️آنتی اکسیدان‌ها
E316✔️آنتی اکسیدان‌ها
E317✔️آنتی اکسیدان‌ها
E318✔️آنتی اکسیدان‌ها
E319✔️آنتی اکسیدان‌ها
E320✔️آنتی اکسیدان‌ها
E321✔️آنتی اکسیدان‌ها
E329✔️آنتی اکسیدان‌ها
E330✔️آنتی اکسیدان‌ها
E331✔️آنتی اکسیدان‌ها
E332✔️آنتی اکسیدان‌ها
E333✔️آنتی اکسیدان‌ها
E334✔️آنتی اکسیدان‌ها
E335✔️آنتی اکسیدان‌ها
E336✔️آنتی اکسیدان‌ها
E337✔️آنتی اکسیدان‌ها
E338✔️آنتی اکسیدان‌ها
E339✔️آنتی اکسیدان‌ها
E340✔️آنتی اکسیدان‌ها
E341✔️آنتی اکسیدان‌ها
E343✔️آنتی اکسیدان‌ها
E350✔️آنتی اکسیدان‌ها
E351✔️آنتی اکسیدان‌ها
E352✔️آنتی اکسیدان‌ها
E353✔️آنتی اکسیدان‌ها
E354✔️آنتی اکسیدان‌ها
E355✔️آنتی اکسیدان‌ها
E356✔️آنتی اکسیدان‌ها
E357✔️آنتی اکسیدان‌ها
E363✔️آنتی اکسیدان‌ها
E365✔️آنتی اکسیدان‌ها
E366✔️آنتی اکسیدان‌ها
E367✔️آنتی اکسیدان‌ها
E370✔️آنتی اکسیدان‌ها
E375✔️آنتی اکسیدان‌ها
E380✔️آنتی اکسیدان‌ها
E381✔️آنتی اکسیدان‌ها
E385✔️آنتی اکسیدان‌ها
E400✔️آنتی اکسیدان‌ها
E401✔️آنتی اکسیدان‌ها
E402✔️آنتی اکسیدان‌ها
E403✔️آنتی اکسیدان‌ها
E404✔️آنتی اکسیدان‌ها
E405✔️آنتی اکسیدان‌ها
E406✔️آنتی اکسیدان‌ها
E407✔️آنتی اکسیدان‌ها
E407a✔️آنتی اکسیدان‌ها
E410✔️آنتی اکسیدان‌ها
E412✔️آنتی اکسیدان‌ها
E413✔️آنتی اکسیدان‌ها
E414✔️آنتی اکسیدان‌ها
E415✔️آنتی اکسیدان‌ها
E416✔️آنتی اکسیدان‌ها
E417✔️آنتی اکسیدان‌ها
E418✔️آنتی اکسیدان‌ها
E420✔️آنتی اکسیدان‌ها
E421✔️آنتی اکسیدان‌ها
E425✔️آنتی اکسیدان‌ها
E440✔️آنتی اکسیدان‌ها
E444✔️آنتی اکسیدان‌ها
E445✔️آنتی اکسیدان‌ها
E450✔️آنتی اکسیدان‌ها
E451✔️آنتی اکسیدان‌ها
E452✔️آنتی اکسیدان‌ها
E459✔️آنتی اکسیدان‌ها
E460✔️آنتی اکسیدان‌ها
E461✔️آنتی اکسیدان‌ها
E462✔️آنتی اکسیدان‌ها
E463✔️آنتی اکسیدان‌ها
E464✔️آنتی اکسیدان‌ها
E465✔️آنتی اکسیدان‌ها
E466✔️آنتی اکسیدان‌ها
E468✔️آنتی اکسیدان‌ها
E469✔️آنتی اکسیدان‌ها
E500✔️عامل ضد گوله شدن
E501✔️عامل ضد گوله شدن
E503✔️عامل ضد گوله شدن
E504✔️عامل ضد گوله شدن
E507✔️عامل ضد گوله شدن
E508✔️عامل ضد گوله شدن
E509✔️عامل ضد گوله شدن
E510✔️عامل ضد گوله شدن
E511✔️عامل ضد گوله شدن
E512✔️عامل ضد گوله شدن
E513✔️عامل ضد گوله شدن
E517✔️عامل ضد گوله شدن
E518✔️عامل ضد گوله شدن
E519✔️عامل ضد گوله شدن
E520✔️عامل ضد گوله شدن
E521✔️عامل ضد گوله شدن
E522✔️عامل ضد گوله شدن
E523✔️عامل ضد گوله شدن
E524✔️عامل ضد گوله شدن
E525✔️عامل ضد گوله شدن
E526✔️عامل ضد گوله شدن
E527✔️عامل ضد گوله شدن
E528✔️عامل ضد گوله شدن
E529✔️عامل ضد گوله شدن
E530✔️عامل ضد گوله شدن
E535✔️عامل ضد گوله شدن
E536✔️عامل ضد گوله شدن
E538✔️عامل ضد گوله شدن
E540✔️عامل ضد گوله شدن
E541✔️عامل ضد گوله شدن
E543✔️عامل ضد گوله شدن
E544✔️عامل ضد گوله شدن
E545✔️عامل ضد گوله شدن
E550✔️عامل ضد گوله شدن
E551✔️عامل ضد گوله شدن
E552✔️عامل ضد گوله شدن
E553b✔️عامل ضد گوله شدن
E554✔️عامل ضد گوله شدن
E555✔️عامل ضد گوله شدن
E556✔️عامل ضد گوله شدن
E558✔️عامل ضد گوله شدن
E559✔️عامل ضد گوله شدن
E574✔️عامل ضد گوله شدن
E575✔️عامل ضد گوله شدن
E576✔️عامل ضد گوله شدن
E577✔️عامل ضد گوله شدن
E578✔️عامل ضد گوله شدن
E579✔️عامل ضد گوله شدن
E620✔️تقویت کننده‌ی طعم
E621✔️تقویت کننده‌ی طعم
E622✔️تقویت کننده‌ی طعم
E623✔️تقویت کننده‌ی طعم
E624✔️تقویت کننده‌ی طعم
E625✔️تقویت کننده‌ی طعم
E626✔️تقویت کننده‌ی طعم
E628✔️تقویت کننده‌ی طعم
E629✔️تقویت کننده‌ی طعم
E630✔️تقویت کننده‌ی طعم
E632✔️تقویت کننده‌ی طعم
E633✔️تقویت کننده‌ی طعم
E634✔️تقویت کننده‌ی طعم
E636✔️تقویت کننده‌ی طعم
E637✔️تقویت کننده‌ی طعم
E900✔️متفرقه
E902✔️متفرقه
E903✔️متفرقه
E905✔️متفرقه
E905a✔️متفرقه
E905b✔️متفرقه
E905c✔️متفرقه
E906✔️متفرقه
E907✔️متفرقه
E908✔️متفرقه
E912✔️متفرقه
E914✔️متفرقه
E915✔️متفرقه
E922✔️متفرقه
E923✔️متفرقه
E924✔️متفرقه
E925✔️متفرقه
E926✔️متفرقه
E927✔️متفرقه
E297b✔️متفرقه
E928✔️متفرقه
E930✔️متفرقه
E938✔️متفرقه
E939✔️متفرقه
E940✔️متفرقه
E941✔️متفرقه
E942✔️متفرقه
E943a✔️متفرقه
E943b✔️متفرقه
E944✔️متفرقه
E948✔️متفرقه
E949✔️متفرقه
E950✔️متفرقه
E951✔️متفرقه
E952✔️متفرقه
E953✔️متفرقه
E954✔️متفرقه
E955✔️متفرقه
E957✔️متفرقه
E959✔️متفرقه
E965✔️متفرقه
E967✔️متفرقه
E999✔️متفرقه
E1103✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1105✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1106✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1107✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1108✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1109✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1110✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1111✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1112✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1113✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1114✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1115✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1116✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1117✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1118✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1119✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1120✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1121✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1122✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1123✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1124✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1125✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1126✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1127✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1128✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1129✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1130✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1131✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1132✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1133✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1134✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1135✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1136✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1137✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1138✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1139✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1140✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1141✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1142✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1143✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1144✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1145✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1146✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1147✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1148✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1149✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1150✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1151✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1152✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1153✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1154✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1155✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1156✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1157✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1158✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1159✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1160✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1161✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1162✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1163✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1164✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1165✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1166✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1167✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1168✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1169✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1170✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1171✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1172✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1173✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1174✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1175✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1176✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1177✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1178✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1179✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1180✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1181✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1182✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1183✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1184✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1185✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1186✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1187✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1188✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1189✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1190✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1191✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1192✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1193✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1194✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1195✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1196✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1197✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1198✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1199✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1200✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1201✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1202✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1400✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1401✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1402✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1403✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1404✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1410✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1412✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1413✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1414✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1420✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1421✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1422✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1430✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1440✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1441✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1442✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1450✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1451✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1505✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1510✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1518✔️مواد شیمیایی افزودنی
E1520✔️مواد شیمیایی افزودنی
E161g✔️کانتاگزانتین
E153✔️کربن سیاه، کربن سبزیجات
E161h✔️زآگزانتین
E161i✔️Citranaxanthin
E161j✔️آستاکسانتین
E252✔️پتاسیم نیترات
E270✔️لاکتیک اسید
E322✔️لسیتین
E325✔️سدیم لاکتات
E326✔️پتاسیم لاکتات
E327✔️کلسیم لاکتات
E422✔️گلیسیرین
E430✔️Polyoxyethene (8) stearate
E431✔️Polyoxyethene (40) stearate
E432✔️Polyoxyethene (20) sorbitan monolaurate (polysorbate 20)
E433✔️Polyoxyethene (20) sorbitan monooleate (polysorbate 80)
E434✔️Polyoxyethene (20) sorbitan monopalmitate (polysorbate 40)
E435✔️Polyoxyethene (20) sorbitan monostearate (polysorbate 60)
E436✔️Polyoxyethene (20) sorbitan tristearate (polysorbate 65)
E442✔️Ammonium phosphatides
E470b✔️Magnesium salts of fatty acids
E472a✔️Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
E472b✔️Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acid
E472c✔️Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
E472d✔️Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
E472e✔️Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
E472f✔️Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
E473✔️Sucrose esters of fatty acids
E474✔️Sucroglycerides
E475✔️Polyglycerol esters of fatty acids
E476✔️Polyglycerol polyricinoleate
E477✔️Propane-1, 2-diol esters of fatty acids, propylene glycol esters of fatty acids
E478✔️Lactylated fatty acid esters of glycerol and propane-1
E479b✔️Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids
E481✔️Sodium stearoyl-2-lactylate
E482✔️Calcium stearoyl-2-lactylate
E483✔️استاریل تارترات
E491✔️Sorbitan monostearate
E492✔️Sorbitan tristearate
E493✔️Sorbitan monolaurate
E494✔️Sorbitan monooleate
E495✔️Sorbitan monopalmitate
E570✔️اسید استئاریک
E572✔️منیزیم استئارات، کلسیم استئارات
E585✔️آهن لاکتات
E627✔️دی‌سدیم گوانیلات، سدیم گوانیلات
E631✔️دی‌سدیم اینوزینات
E635✔️Disodium 5?-ribonucleotides
E640✔️گلیسین و نمک سدیم
E120✔️Carmine Dye from Cochineal Beetles, Natural Red 4
E441✔️ژلاتین
E542✔️فسفات استخوان خوراکی
E901✔️موم زنبور عسل سفید و زرد
E904✔️شلاک (یک نوع سوسک)
E910✔️سیستئین
E913✔️لانولین یا چربی پشم گوسفند
E920✔️سیستئین
E921✔️سیستئین
E966✔️لاکتیتول
دکمه بازگشت به بالا
بستن